Sistemul Informational pentru Imbunatatiri Funciare

Generalitati Cadastru amenajarilor de Imbunatatiri Funciare

Modul de realizare si întocmire a evidentei de specialitate a amenajarilor de îmbunatatiri funciare
este reglementat prin Normele metodologice elaborate în anul 2004 de catre Ministerul Agriculturii,
Padurilor, Apelor si Mediului împreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor.
Definitii cadastru amenajarilor de imbunatatiri funciare
- amenajare de îmbunatatiri funciare – o suprafata de teren deservita de una sau mai multe categorii de
lucrari de îmbunatatiri funciare;
- sistem informational pentru amenajarile de îmbunatatiri funciare - subsistemul de evidenta si inventariere
sistematica tehnica si economica a tuturor bunurilor imobile din cadrul amenajarilor de îmbunatatiri funciare
din România, cu respectarea datelor de baza din cadastrul general privind suprafata, categoria de folosinta si
proprietarul;
- categorii de lucrari de îmbunatatiri funciare - lucrarile destinate desfasurarii unei anumite activitati de
îmbunatatiri funciare, care cuprind:
a) lucrarile de irigatii;
b) lucrarile de desecare si drenaj;
c) lucrarile de orezarii;
d) lucrarile de combatere a eroziunii solului (de suprafata sau de adâncime);
e) lucrarile de aparare împotriva inundatiilor si de regularizare a cursurilor de apa;
f) lucrarile din amenajarile silvice;
- dotari - cladirile, drumurile de acces, liniile electrice si alte obiective care deservesc una sau mai multe
amenajari de îmbunatatiri funciare;
- îmbunatatiri funciare - ansamblul lucrarilor si activitatilor care au ca obiective:
a) sa asigure un nivel corespunzator de umiditate a solului care sa permita sau sa stimuleze cresterea
plantelor, incluzând plantatiile vitipomicole, culturile agricole si silvice;
b) sa asigure protectia terenurilor de orice fel si a oricaror categorii de constructii fata de inundatii si
alunecari de teren, precum si protectia lacurilor de acumulare împotriva colmatarii si regularizarea
cursurilor de apa;
c) sa asigure ameliorarea solurilor acide, saraturate si nisipoase, precum si protectia împotriva
eroziunii si poluarii;
- lucrare de îmbunatatiri funciare - un complex de constructii, instalatii si dotari care asigura realizarea unei
activitati de îmbunatatiri funciare;
- obiectiv de îmbunatatiri funciare- parte componenta a unei lucrari de îmbunatatiri funciare, care ocupa o
anumita suprafata de teren;
- terenuri deservite de lucrarile de îmbunatatiri funciare - terenurile care beneficiaza de o anumita categorie
de lucrari de îmbunatatiri funciare.