Sistemul Informational al Ariilor Protejate

Generalitatii Cadastru Ariilor Protejate

Ariile naturale protejate si coridoarele ecologice se evidentiaza în mod obligatoriu de catre Agentia
Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara în planurile nationale, zonale si locale de amenajare a
teritoriului si de urbanism, în planurile cadastrale si în cartile funciare.
Responsabilitatile de administrare a ariilor naturale protejate si a altor bunuri ale patrimoniului
natural, puse sub regim special de protectie si conservare, revin:
a) Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate, pentru ariile naturale protejate, declarate prin
lege, prin hotarâre a Guvernului sau prin ordin al autoritatii publice centrale pentru protectia
mediului;
b) Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", pentru Rezervatia Biosferei "Delta
Dunarii";
c) autoritatilor administratiei publice locale, pentru ariile naturale protejate, declarate prin hotarâri
ale acestora.
Suprafata totala a parcurilor nationale, parcurilor naturale si rezervatiilor biosferei este de
1.655.333 ha (121.779 ha suprafata maritima), ceea ce reprezinta 6,43 % din suprafata terestra a tarii, adica sub media la nivelul U.E. care este de 10%.

 Cadrul legal Cadastru Ariilor Protejate

· Legea nr. 462 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice;
· Hotarâre nr. 230 din 4 martie 2003, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din 26 martie 2003
privind Delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea
administratiilor acestora;
· Constitutia României, art. 107;
· Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 236/2000, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
462/2001 si modificata prin Legea nr.345/2006, ce a fost publicata în M.Of. nr.650/27 iulie 2006;
· Ordonanta de urgenta nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice;
· Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 776/2007, publicat în Monitorul Oficial al
României Partea I-a nr. 615/5.09.2007;
· Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului national, sectiunea a III-a, zone protejate.
· Ordonanta de urgenta nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice
3. Regimul ariilor naturale protejate - Categorii de arii naturale protejate
Pentru asigurarea masurilor speciale de protectie si conservare in situ a bunurilor patrimoniului
natural se instituie un regim diferentiat de protectie, conservare si utilizare, potrivit urmatoarelor categorii de
arii naturale protejate:
a) de interes national: rezervatii stiintifice, parcuri nationale, monumente ale naturii, rezervatii naturale,
parcuri naturale;
b) de interes international: situri naturale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, zone umede de
importanta internationala, rezervatii ale biosferei;
c) de interes comunitar sau situri "Natura 2000": situri de importanta comunitara, arii speciale de conservare,
arii de protectie speciala avifaunistica;
d) de interes judetean sau local: stabilite numai pe domeniul public/privat al unitatilor administrativteritoriale,
dupa caz.

Regimul de protectie se stabileste indiferent de destinatia terenului si de detinator, iar respectarea
acestuia este obligatorie în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57 din 20 iunie 2007,
precum si cu alte dispozitii legale în materie.
Instituirea regimului de arie naturala protejata se face:
a) prin lege, pentru siturile naturale ale patrimoniului natural universal si pentru rezervatiile biosferei;
b) prin hotarâre a Guvernului, pentru parcuri nationale, parcuri naturale, geoparcuri, zone umede de
importanta internationala, arii speciale de conservare, arii de protectie speciala avifaunistica, rezervatii
stiintifice, monumente ale naturii, rezervatii naturale;
c) prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, pentru propunerile de
situri de importanta comunitara, cu avizul Academiei Române, al autoritatii publice centrale cu competente
în domeniul administratiei publice, al autoritatii publice centrale în domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale
si al autoritatii publice centrale în domeniul transporturilor, al autoritatii publice în domeniul amenajarii
teritoriului si al autoritatii publice în domeniul turismului;
d) prin hotarâri ale consiliilor judetene sau locale, pentru arii naturale protejate, de interes judetean sau local.

Documentatia necesara în vederea instituirii regimului de arie naturala protejata de interes national
trebuie sa cuprinda:
a) studiul de fundamentare stiintifica;
b) documentatia cadastrala cu limitele ariei naturale protejate, cu evidentierea categoriilor de folosinta a
terenurilor;
c) avizul Academiei Române.
4. Clasificarea si delimitarea ariilor protejate
Rezervatiile biosferei, parcurile nationale si parcurile naturale se delimiteaza conform HG nr. 230
din 4 martie 2003, anexei nr. 1, care constituie baza pentru realizarea cadastrului de specialitate al ariilor
naturale protejate. Clasificarea acestor zone importante din România în categoriile corespunzatoare
statutului de protectie se face cu urmatoarele denumiri si desemnari internationale:
a) Rezervatia Biosferei Delta Dunarii detine triplu statut de protectie international: Rezervatie a Biosferei,
desemnata international de Comitetul UNESCO "Omul si Biosfera", Zona Umeda de Importanta
Internationala, desemnata de Secretariatul Conventiei Ramsar (1991) si Sit al Patrimoniului Natural
Universal, recunoscut de UNESCO;
b) Parcul National Domogled - Valea Cernei;
c) Parcul National Retezat, desemnat international ca Rezervatie a Biosferei de catre Comitetul UNESCO
"Omul si Biosfera" (1979);
d) Parcul Natural Portile de Fier;
e) Parcul National Cheile Nerei - Beusnita;
f) Parcul Natural Apuseni;
g) Parcul National Muntii Rodnei, desemnat international ca Rezervatie a Biosferei de catre Comitetul UNESCO
"Omul si Biosfera" (1979);
h) Parcul Natural Bucegi;
i) Parcul National Cheile Bicazului - Hasmas;
j) Parcul National Ceahlau;
k) Parcul National Calimani;
l) Parcul National Cozia;m) Parcul National Piatra Craiului;
n) Parcul Natural Gradistea Muncelului - Cioclovina;
o) Parcul National Semenic - Cheile Carasului;
p) Parcul National Muntii Macinului;
r) Parcul Natural Balta Mica a Brailei, desemnat ca Zona Umeda de Importanta Internationala de catre
Secretariatul Conventiei Ramsar (2001);
s) Parcul Natural Vânatori-Neamt.