Sistemul Informational Viticol

Generalitati Cadastru Viticol

Definitie:
Sistemul informational al fondului viticol este o componenta a sistemului informational al fondului
agricol si reprezinta subsistemul de evidenta si inventariere sistematica a bunurilor imobile sub aspect tehnic si
economic, cu respectarea Normelor tehnice elaborate de ANCPI si a datelor de baza din cadastrul general,
privind suprafata viticola, categoria de folosinta a parcelelor viticole si proprietarul.
Patrimoniul viticol national reprezinta suprafetele cultivate cu vita de vie situate în arealele consacrate
traditional, denumite areale viticole, precum si cele aflate în afara zonelor viticole, denumite vii razlete.
Plantatiile de vita de vie se grupeaza din punct de vedere teritorial în zone viticole, regiuni viticole,
podgorii, centre viticole si plaiuri viticole.
Definitiile acestora sunt:
· Arealul viticol reprezinta aria geografica a culturii vitei de vie, în care se includ zonele viticole, regiunile
viticole, podgoriile, centrele viticole si plaiurile viticole.
· Zona viticola este arealul de mare întindere care grupeaza mai multe podgorii facând parte din regiuni
viticole diferite, caracterizat mai ales prin conditiile sale climatice determinate pentru potentialul calitativ al
strugurilor si vinurilor.
· Regiunea viticola cuprinde un larg teritoriu cultivat cu vita de vie, caracterizat prin conditii naturale de
clima si de relief relativ asemanatoare, precum si prin directii de productie si sortimente apropiate.
· Podgoria este o unitate teritoriala naturala si traditionala, caracterizata prin conditii specifice de clima, sol
si relief, prin solurile cultivate, prin metodele de cultura si procedeele de vinificare folosite, care, în
ansamblu, conduc la obtinerea unor productii de struguri si vinuri cu însusiri specifice.
· Centrul viticol este teritoriul care cuprinde plantatiile viticole din una sau mai multe localitati, care face
sau nu face parte integranta dintr-o podgorie si care constituie o unitate teritoriala caracterizata prin factori
specifici de clima, sol si sortiment, precum si prin conditii agrotehnice si tehnologice asemanatoare. Centrul
viticol cuprinde o suprafata mai mica decât podgoria.
· Plaiul viticol este teritoriul restrâns din cadrul unui centru viticol, ce cuprinde plantatiile de vita de vie
situate pe aceeasi forma de relief. Factorii naturali, precum si conditiile de cultura si de tehnologie ce
privesc plaiul viticol sunt asemanatoare pe întreaga suprafata cultivata cu vita de vie, determinând obtinerea
unor produse cu însusiri de calitate specifice.

Cadrul legal Cadastrului Viticol

Cadrul legal care reglementeaza activitatea din acest domeniu cuprinde urmatoarele legi, hotarâri si ordine:
a) Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, cu
modificarile ulterioare;
b) Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, modificata si completata;
c) Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 535/2001 privind
aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrarilor de specialitate în domeniile cadastrului,
geodeziei si cartografiei, realizate de persoane fizice si juridice autorizate;
d) Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 536/2001 pentru
aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie
si teledetectie;
e) Ordinul ministrului administratiei publice nr. 537/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind
controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de
specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României;
f) Hotarârea Guvernului nr. 590/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului National de
Cadastru, Geodezie si Cartografie;
g) Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
introducerea cadastrului general;
h) Ordinul ministrului administratiei publice si al ministrului justitiei nr. 58/574/2002 pentru aprobarea
onorariilor minime si maxime corespunzatoare activitatilor de specialitate desfasurate de persoane fizice
3
si juridice autorizate în scopul efectuarii înscrierilor cu caracter nedefinitiv în cartile funciare;
i) Ordinul ministrului administratiei publice nr. 57/2002 pentru aprobarea tarifelor privind activitatile
administrative, specific autorizate, desfasurate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie
si de unitatile subordonate.
j) Metodologia de realizare si de întretinere a cadastrului viticol aprobata de Ministerul Agriculturii,
Padurilor, Apelor si Mediului prin ordinul nr. 470 din 18 iulie 2003 si de Ministerul Administratiei si
Internelor prin ordinul nr. 530 din 16 septembrie 2003.