Sistemul Informational al Apelor

Generalitati Cadastru Apelor

Apele reprezinta o sursa naturala regenerabila, vulnerabila si limitata, element indispensabil pentru
viata si pentru societate, materie prima pentru activitati productive, sursa de energie si cale de transport,
factor determinant în mentinerea echilibrului ecologic. Apa nu este un produs comercial oarecare, ci este un
patrimoniu natural care trebuie protejat, tratat si aparat ca atare. Apele fac parte din domeniul public al
statului. Cunoasterea, protectia, punerea în valoare si utilizarea durabila a resurselor de apa sunt actiuni de
interes general.
Sistemul informational specific fondului apelor este un complex de operatii tehnice, economice si
juridice executate pentru evidenta si inventarierea sistematica din punct de vedere cantitativ si calitativ a
apelor, a lucrarilor de stapânire a lor, de folosire si de ameliorare a calitatii lor, pe bazine hidrografice.
Sistemul informational specific fondului apelor din România este un subsistem de evidenta si
inventariere sistematica a bunurilor imobile din domeniul apelor, sub aspect tehnic, al caracteristicilor de
amplasament (localizare), sub astect economic si de mediu, cu respectarea normelor tehnice elaborate de
Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si a datelor de baza din cadastrul general, privind
suprafata, categoria de folosinta si proprietarul bunului. Pentru realizarea sistemului informational al
apelor se executa lucrari geodezice, topografice, fotogrametrice, cartografice si altele, pentru satisfacerea
necesitatilor proprii, specifice domeniului apelor.
Sistemul informational al fondului apelor este definit ca: actiunea organizata de inventariere si
centralizare a datelor privind resursele de apa, folosirea si protectia apelor, necesare activitatii curente de
reglementare a folosintelor de apa (alimentari cu apa, evacuari de ape uzate sau în exces, lucrari de
amenajare sau de aparare împotriva inundatiilor, alte lucrari care sunt în legatura cu apele), dar si de
valorificare a potentialului hidric al apelor (hidroenergetic, piscicol, agrement, de transport pe ape, mecanic
si de transport al reziduurilor), în vederea gospodaririi complexe, eficiente si rationale a corpurilor de apa, a
resurselor de apa de suprafata si subterane ale tarii. Aceasta activitate se desfasoara pe bazine hidrografice si
se centralizeaza la nivel national. Obiectele care se inventariaza sunt corpurile de apa delimitate pe baza
tipologiei si a starii acestora.
Modul de organizare, pastrare si gestionare a Fondului National de date de gospodarire a apelor,
precum si evidenta apelor ce apartin domeniului public, incluse în sistemul informational al fondului apelor
din Romania, cu exceptia apelor geotermale, se stabilesc de catre Ministerul Mediului - Administratia
Nationala "Apele Române" împreuna cu structurile sale teritoriale, care vor asigura permanent
reactualizarea si tinerea la zi a Fondului National de date de gospodarire a apelor.
Informatiile care constituie Fondul National de date de gospodarire a apelor sunt furnizate de unitati
de specialitate autorizate si de institutii autonome. Sunt furnizate informatii privind caracteristicile cantitative
si calitative ale resurselor de apa, integrate în reteaua nationala de observatii pentru gospodarirea apelor.
Aceste informatii se pastreaza timp de cinci ani si se transmit lunar la Administratia Nationala "Apele
Române". Folosirea informatiilor continute în sistemul informational al apelor în scopuri comerciale este
permisa numai contra cost, în conditiile legii, în baza procedurii stabilite de Ministerul Mediului si
Dezvoltarii Durabile.
Obiectul acestui sistem de evidenta specific domeniului de activitate al fondului apelor îl constituie:
- apele de suprafata (suprafetele ocupate de oglinda apei, suprafetele ocupate periodic de ape, ostroavele);
- lucrarile de protectie, de stapânire si de folosinta a apelor;
- apele subterane;
- cadrul natural al apelor.
În cadrul lucrarilor acestui sistem informational de specialitate se culeg si se sistematizeaza date
geografice, hidrologice si de economie a apelor situate pe tot teritoriul tarii.
Scopul sistemului informational specific fondului apelor este procurarea de date pentru:
- întocmirea planurilor de amenajare a bazinelor hidrografice;
- folosirea complexa a apelor si valorificarea potentialului acestora;
- cunoasterea calitatii apelor, a modului de folosire si protectie a lor;
- proiectarea si executia constructiilor hidrotehnice, a lucrarilor de îmbunatatiri funciare si a celor de
gospodarire a apelor de suprafata si subterane.

Cadrul legislativ Cadastru Apelor

- Legea apelor nr. 107/1996, modificata si completata prin Legea nr. 310/2004, care transpune în legislatia
româneasca Directiva Cadru în domeniul Apei - 2000/60EC;
- Ordinul nr. 1276 din 14/12/2005 al ministrului mediului si gospodaririi apelor privind aprobarea
“Metodologiei de organizare, pastrare si gestionare a Cadastrului apelor din România”, publicat în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 1180 din 28/12/2005;
- Hotarârea de Guvern nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si
Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotarârea de Guvern nr. 981/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale “Apele Române” SA;
- Ordonanta de Urgenta nr. 107/2002 aprobata prin Legea nr. 404/2003 prin care s-a înfiintat Institutul
National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), aflat sub autoritatea Administratiei Nationale
"Apele Române" ca unitate componenta a acesteia.