Sistemul Informational Forestier

Generalitati Cadastru Forestier

Definitie:
Sistemul informational al fondului forestier (silvic) se ocupa cu evidenta si inventarierea
sistematica a terenurilor cu destinatie forestiera (TDF) sub aspect tehnic, economic si juridic.
Fondul forestier national este format din totalitatea padurilor, a terenurilor destinate împaduririi,
a celor care servesc nevoilor de cultura, productie sau administratie silvica, a iazurilor, a albiilor pâraielor,
a altor terenuri cu destinatie forestiera si neproductive, cuprinse în amenajamente silvice la data de 1
ianuarie 1990 sau incluse în acestea ulterior, în conditiile legii, indiferent de natura dreptului de proprietate
care se exercita în conformitate cu dispozitiile Codului silvic (Legea nr. 46/2008).
Suprafetele ocupate de aceasta importanta categorie de folosinta pot fi proprietate de stat
(majoritatea) sau particulara si sunt supuse regimului silvic. Acesta este definit ca fiind: ”sistemulul unitar
de norme tehnice silvice, economice si juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protectia si paza
fondului forestier, în scopul asigurarii gestionarii durabile”.
Fondul forestier national este dupa caz, proprietate publica sau privata si constituie bun de interes
national care include:
a) padurile;
b) terenurile în curs de regenerare si plantatiile înfiintate în scopuri forestiere;
c) terenurile destinate împaduririi: terenuri degradate si terenuri neîmpadurite, stabilite în conditiile legii a
fi împadurite;
d) terenurile care servesc nevoilor de cultura: pepiniere, solarii, plantaje si culturi de plante-mama;
e) terenurile care servesc nevoilor de productie silvica: culturile de rachita, pomi de Craciun, arbori si
arbusti ornamentali si fructiferi;
f) terenurile care servesc nevoilor de administratie silvica: terenuri destinate asigurarii hranei vânatului si
producerii de furaje, terenuri date în folosinta temporara personalului silvic;
g) terenurile ocupate de constructii si curtile aferente acestora: sedii administrative, cabane, fazanerii,
pastravarii, crescatorii de animale de interes vânatoresc, drumuri si cai forestiere de transport, spatii
industriale, alte dotari tehnice specifice sectorului forestier;
h) iazurile, albiile pâraielor, precum si terenurile neproductive incluse în amenajamentele silvice;
i) perdelele forestiere de protectie;
j) jnepenisurile;
k) pasunile împadurite cu consistenta mai mare sau egala cu 0,4, calculata numai pentru suprafata ocupata
efectiv de vegetatia forestiera.
Sunt considerate paduri terenurile cu o suprafata de cel putin 0,25 ha, acoperite cu arbori; arborii
trebuie sa atinga o înaltime minima de 5 m la maturitate în conditii normale de vegetatie.
Suprafata terenurilor cu vegetatie forestiera din România reprezinta aproximativ 26,3% din teritoriul
national, repartizarea padurilor pe forme de relief fiind neuniforma. Câmpia este deficitara în paduri, doar
10 % din acestea situându-se în aceasta zona, în timp ce 24 % din paduri se gasesc în zona de deal, iar 66 %
în regiunea montana.
Suprafata totala a fondului forestier national este de 6,4 mil. ha, din care proprietate publica a
statului 4,2 mil. ha (65,6%). Terenurile acoperite cu padure ocupa 6,2 mil. ha, din care proprietate
publica a statului 4,1 mil. ha (66,1%)
Padurile României sunt formate preponderent din:
- specii de foioase - 69,3 % (fagul are ponderea cea mai mare - 31 %),
- specii de rasinoase - 30,7 % (predomina molidul - 23 % si bradul 5%).
În prezent, terenurile silvice sunt în administrarea Regiei Nationale a Padurilor (ROMSILVA) si
ponderea proprietatii particulare a crescut semnificativ, ca urmare a restituirii padurilor catre fostii
proprietari. La nivel judetean activitatea din domeniu este coordonata de catre Directiile Silvice judetene care au în subordine ocoalele silvice.

Amenajamentele silvice sunt documentatii complexe în care se inventariaza, se descriu si se
reprezinta pe planuri toate terenurile din fondul forestier, cu elementele specifice care stau la baza
sistemului informational de specialitate. Aici se prevad totodata si masurile tehnico-economice si juridice
menite sa asigure continuitatea forestiera, sporirea productiei si productivitatii padurilor, folosirea lor
rationala si ameliorarea functiei de protectie.
Figura 1 Repartizarea pe specii a fondului forestier în România
Sistemul informational al fondului forestier are ca punct de plecare datele din aceste amenajamente,
care cuprind:
- planuri si harti amenajistice (partea tehnica),
- descrierea statiunii si arboretului în cadrul unui sistem de clasificare propriu (partea economica),
- descrierea hotarelor, dreptul de administrare operativa a ocolului (partea juridica).
Revizuirea documentatiilor se face la 10 ani, când se reactualizeaza cea mai mare parte a elementelor
componente. Sistemul informational al fondului forestier preia doar o parte din aceste date complexe si le pregateste în vederea furnizarii lor cadastrului general.

Cadrul legislativ Cadastru Forestier

- Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, lege publicata în M.Of. nr. 238/27 martie 2008
- Hotarârea nr. 1105 din 25 septembrie 2003 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva;
- Hotarârea nr. 483 din 12 aprilie 2006 pentru aprobarea atributiilor ocoalelor silvice de stat si ale celor
constituite ca structuri proprii, a obligatiilor ce revin detinatorilor de paduri, în vederea respectarii regimului
silvic, precum si a Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/2005 privind
administrarea padurilor din România;
- Legea nr. 407 din 9 noiembrie 2006 a vânatorii si a protectiei fondului cinegetic
- Legea nr. 18 din 19 februarie 1991- a fondului funciar, modificata si completata
- Legea nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997;
- Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri
adiacente