Sistemul Informational al Monumentelor Istorice

Generalitati Cadastru Monumentelor Istorice

Definitie, obiect, scop
Sistemul informational al monumentelor istorice este un subsistem al cadastrului general prin care
se realizeaza evidenta si inventarierea sistematica, din punct de vedere tehnic, economic si juridic a bunurilor imobile apartinând monumentelor, ansamblurilor si siturilor istorice, de pe tot cuprinsul tarii, executarea de masuratori în vederea reprezentarii lor pe planuri si harti cadastrale, înregistrarea lor în registrele cadastrale si înscrierea în cartea funciara.
Monumentele istorice sunt acea parte din patrimoniul cultural national constituita din bunuri imobile
situate pe teritoriul României sau pe teritoriul altor state, dar care sunt în proprietatea statului român si care sunt semnificative pentru cultura si civilizatia nationala si universala.
Ansamblul istoric este un grup coerent (din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural si
urbanistic), de constructii urbane sau rurale, împreuna terenul cu aferent, care formeaza o unitate bine
determinata topografic si care constituie marturii de aceeasi natura ca si monumentele istorice.
Situl istoric este terenul delimitat topografic cuprinzând acele creatii ale naturii sau ale omului în
cadrul natural, si care constituie totodata marturii de aceeasi natura ca si monumentul istoric.
Lista monumentelor istorice cuprinde monumentele istorice clasate în grupa A sau B si se
întocmeste de Institutul National al Monumentelor Istorice. Aceasta sta la baza întocmirii sistemului
informational de specialitate al monumentelor istorice, a planurilor de amenajare a teritoriului si a planurilor urbanistice.

Monumente arhitecturale:
a) Cetati;
b) Ansambluri curti domnesti;
c) Biserici fortificate – cetati;
d) Castele, conace, palate;
e) Cule;
f) Cladiri civile urbane;
g) Ansambluri urbane;
h) Biserici din lemn;
i) Muzee etnografice în aer liber;
j) Biserici rupestre;
k) Biserici si ansambluri manastiresti;
l) Arhitectura industriala; amenajari cai de comunicatie;
m) Monumente de arhitectura populara (locuinte satesti);
Monumente arheologice:
a) Complexe paleolitice;
b) Asezari neolitice si eneolitice;
c) Asezari si necropole din epoca bronzului;
d) Fortificatii si asezari din prima epoca a fierului (hallstattiene);
e) Fortificatii dacice;
h) Orase antice;
i) Edificii;
j) Monumentele medievale identificate pe baza cercetarilor arheologice;
k) Rezervatii arheologice cuprinzând situri cu niveluri de locuire pe perioade îndelungate – asezari si
necropole.

Obiectul sistemului informational din domeniul monumentelor istorice îl reprezinta imobilele care
constituie marturii remarcabile din punct de vedere arhitectural, arheologic, artistic, religios, stiintific sau tehnic.
· Constructiile (sau parti din constructii), împreuna cu instalatiile, componentele artistice, elementele de
mobilier interior si exterior care fac parte integranta din acestea;
· Lucrarile artistice comemorative, funerare si de for public împreuna cu terenul aferent (bine delimitat
topografic);

· Grupurile coerente de constructii urbane sau rurale si terenurile aferente (ansamblurile istorice), care
constituie marturii de aceeasi natura, precum si siturile istorice.
Scopul realizarii evidentei de specialitate a monumentelor istorice:
· furnizarea datelor necesare înscrierii în documentele cadastrului general precum si întocmirea
documentelor necesare înscrierii în cartea funciara, în vederea realizarii publicitatii imobiliare a bunurilor imobile nominalizate în Lista monumentelor istorice;
· întocmirea fisei cadastrale si a fiselor minimale si maximale de evidenta a monumentelor istorice;
· culegerea datelor si informatiilor necesare actualizarii elementelor din cadastrul general legate de
suprafata, folosinta si proprietar;
· corelarea sistemului informational al monumentelor istorice cu cadastrul general si cu celelalte sisteme
informationale de specialitate;
· constituirea bancii de date a sistemului informational al monumentelor istorice ca suport al informatizarii acestuia.

Cadrul legislativ Cadastru Monumentelor Istorice

Legislatia de referinta cuprinde legi si normative specifice:
· Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind înfiintarea Oficiului National al Monumentelor Istorice
(ONMI), în cadrul Ministerului Culturii si Cultelor;
· Ordonanta Guvernului nr. 27/1992 privind unele masuri pentru protectia patrimoniului cultural national,
aprobata cu modificari prin Legea nr. 11/1994;
· Ordonanta Guvernului nr. 69/1994 privind protejarea patrimoniului cultural national, aprobata cu
modificari prin Legea nr. 41/1995;
· Hotarârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;
· Metodologia referitoare la introducerea cadastrului monumentelor istorice elaborata de ONMI;
· Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
· Legea nr. 259/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 422/2001.
Corelarea lucrarilor sistemului informational al monumentelor istorice cu lucrarile cadastrului general si
a celorlalte evidente de specialitate.
Bunurile imobile trecute în Lista monumentelor istorice trebuie sa fie înscrise în documentele
cadastrului general, dupa care, pe baza lor si a faptelor si actelor juridice, urmeaza sa se faca înscrierea si în cartea funciara, pentru a conferi proprietarului, pe lânga drepturile reale asupra acestor bunuri imobile si alte drepturi si obligatii care îi revin datorita acestui statut important.
Aceste imobile reprezinta practic enclave în interiorul fondurilor agricol, imobiliar-edilitar, al apelor,
silvic, etc. Lucrarile de specialitate trebuie sa asigure continutului cerut de sistemul informational al
monumentelor istorice.
Etapele realizarii sistemului informational al monumentelor istorice Modul de realizare a sistemului informational al monumentelor istorice poate diferi, având în vedere
caracteristicile bunurilor imobile, amplasarea lor în teritoriu, clasarea în Lista monumentelor istorice si
stadiul de realizare a sistemelor informationale de specialitate în zona în care acestea se situeaza.
Se pot întâlni situatii când în zona este introdus cadastrul general, exista si alte evidente de
specialitate sau nu este realizata nici o evidenta cadastrala.
Daca imobilul a fost deja clasat în Lista monumentelor istorice înainte de introducerea cadastrului
general, acesta a fost obligatoriu delimitat si în documentele cadastrului general se gasesc datele cu privire la
amplasarea, aria si situatia juridica a acestuia.
Etapele care se parcurg în acest caz sunt:
· obtinerea de la cadastrul general a datelor privind bunul imobil respectiv (planul de ansamblu cu
amplasamentul, aria, situatia juridica, coordonatele punctelor de pe limitele sale, procesele verbale
cu vecinii);
· elaborarea temei pentru realizarea sistemului informational al monumentelor istorice;
· obtinerea avizului pentru începerea lucrarilor evidentei de specialitate;
· executarea ridicarilor cadastrale în interiorul limitelor furnizate de cadastrul general (executarea
observatiilor de teren, calculul si compensarea coordonatelor punctelor retelei de ridicare, calculul

coordonatelor punctelor radiate, calculul suprafetelor parcelelor din interiorul limitelor precizate,
identificarea categoriilor de folosinta, etc.);
· culegerea elementelor necesare întocmirii fisei bunului imobil, corespunzatoare sistemului
informational de specialitate, precum si a elementelor necesare întocmirii fisei minimale si
maximale de evidenta a monumentului istoric;
· întocmirea documentatiei finale constituita din:
· schita retelei de ridicare;
· inventarul cu coordonatele punctelor;
· descrierea topografica a punctelor retelei de ridicare;
· registrul cadastral al proprietarilor si indexul alfabetic al proprietarilor;
· registrul centralizator al monumentelor istorice;
· planul cadastral analogic al ansamblului istoric, sau sitului istoric la scara l:500 sau 1:1000 în
localitati urbane si 1:2000 în localitati rurale sau extravilan;
· planul cadastral digital al ansamblului sau sitului istoric;
· procesul verbal de verificare interna a lucrarii;
· procesul verbal de receptie a lucrarii.
Introducerea sistemului informational al monumentelor istorice
Când în zona unde se gaseste bunul imobil clasat în Lista monumentelor istorice nu s-a introdus nici
un fel de cadastru se parcurg urmatoarele etape:
· Stabilirea temei se va face în urma realizarii unui studiu istoric, de catre specialistii din Ministerul
Culturii si Cultelor, care vor preciza adresa, limita istorica a suprafetei ocupata de bunul imobil
clasat în Lista monumentelor istorice, limita zonei de protectie, precum si necesarul de lucrari.
· Obtinerea avizului de la ANCPI, pe baza temei elaborate de beneficiar. Lucrarile sistemului
informational al fondului monumentelor istorice sunt executate de catre persoane fizice sau
juridice autorizate în domeniul cadastrului si sunt coordonate de Oficiul National al Monumentelor
Istorice, prin specialistii sai.
· Documentarea asupra lucrarilor tehnice si a actelor juridice existente privind zona de interes:
1. Documentarea asupra lucrarilor tehnice de specialitate din zona. Se vor inventaria si
consulta toate lucrarile de cadastru, topografie si cartografie executate în zona pâna la
data introducerii evidentei de specialitate, care descriu total sau partial bunurile imobile,
precum si toate lucrarile executate de diferiti agenti economici, la cererea beneficiarului.
Aceasta inventariere cuprinde planurile de situatie întocmite la diferite scari si în diferite
etape de dezvoltare a bunului imobil, plansele care au stat la baza proiectarii obiectivului
de investitii, sau pe baza carora s-au obtinut diverse avize de la organele de specialitate
ale administratiei publice centrale sau locale, schite si planse din cartile tehnice ale
constructiilor etc.
Se vor solicita de la OCPI si de la directiile de urbanism si amenajarea teritoriului,
informatii tehnice asupra bunurilor imobile cuprinse în planurile si registrele cadastrale
(aria, categoria de folosinta si proprietarul înregistrat), precum si date referitoare la
acoperirea zonei cu planuri topografice sau cadastrale aflate în arhivele proprii.
2. Documentarea juridica. Consta în identificarea actelor si faptelor juridice prin care
acestea au intrat în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor (legi, hotarâri ale
guvernului, hotarâri judecatoresti, decrete de exproprieri, ordine de transfer, extrase de
carte funciara etc.). Toate aceste acte juridice trebuie sa fie complete si sa satisfaca
cerintele formulate în Legea 7/1996.
3. Elaborarea raportului cu rezultatele documentarii. În urma inventarierii si consultarii
tuturor documentelor mentionate, executantul împreuna cu reprezentantul beneficiarului,
vor întocmi un raport, care va avea urmatoarea structura:
· categoria monumentului istoric;
· adresa bunului imobil, destinatia initiala, folosinta actuala si aria;
· actele sau faptele juridice de atribuire: (emitent, numar, data, forma
(original/copie);
· aria suprafetelor din documentele existente;
· informatiile oferite de OCPI si DUAT rivind datele tehnice referitoare la aceste
bunuri imobile;

· informatiile oferite de cartea funciara (acolo unde exista), prin care se comunica
datele de natura juridica referitoare la bunurile imobile în cauza;
· informatii asupra planurilor topografice si cadastrale existente, care cuprind
bunurile imobile în cauza, privind: actualitatea, scara, sistemele de proiectie,
acoperirea zonei cu aceste planuri etc;
· date cu privire la punctele retelei de sprijin, planimetrica si altimetrica, respectiv
inventare de coordonate si precizia de determinare a lor, descrieri topografice,
elipsoidul de referinta, sistemul de proiectie, sistemul de referinta pentru cote etc;
· daca în zona este introdus cadastrul general (anul introducerii, scara planului
cadastral, zonele în care s-au produs modificari planimetrice în teren de peste 30%
fata de cadastrul general etc.);
· daca în zona este introdus sistemul informational de specialitate majoritar si daca
sunt informatii care ar trebui sa fie preluate de cel al monumentelor istorice;
· date estimative asupra volumului de lucrari necesare, în zonele în care nu exista
planuri topografice si nici lucrari cadastrale, precum si informatii despre costurile
practicate pentru forta de munca, materiale si transport în zonele respective.
· Delimitarea amplasamentului monumentelor istorice (ansambluri si situri istorice) din punct de
vedere cadastral. Cuprinde operatiunile tehnice prin care se identifica, se stabilesc si se
materializeaza pe teren, se determina prin masuratori si se reprezinta pe planurile cadastrale
punctele si liniile de hotar care închid amplasamentul monumentului istoric.
Se pot întâlni urmatoarele situatii:
a) când monumentul istoric este o cladire - problema delimitarii se va pune numai în ce
priveste zona de protectie si consta în stabilirea, de catre specialistii Ministerului Culturii si
Cultelor a distantei în jurul monumentului, pentru a specifica zona în care se vor impune
anumite restrictii; în acest caz nu este nevoie sa se încheie procese verbale de delimitare;
b) când monumentul este un ansamblu istoric, care se poate întinde peste mai multe
proprietati private sau publice si private, limita cadastrala a acestuia se poate stabili urmarind
limitele proprietatilor respective, peste care aceasta se suprapune; nu este necesar sa se
întocmeasca procese verbale de delimitare, iar datele se vor prelua de la sistemele
informationale de specialitate;
c) când monumentul istoric este un sit istoric, pentru stabilirea limitelor sale cadastrale este
necesar sa se procedeze la operatiunea de delimitare.
Pentru a se executa operatiunea de delimitare trebuie ca, potrivit Legii 7/1996, sa se
stabileasca o comisie, prin ordinul prefectului, din care trebuie sa faca parte primarul sau
secretarul primariei, delegatul ONMI, delegatul OCPI, delegatul DUAT si delegatul
executantului. La data efectuarii delimitarii vor fi convocati si proprietarii terenurilor pe care
se gaseste situl istoric, sau care sunt vecine cu acesta si se va începe recunoasterea si
delimitarea amplasamentului. Se întocmesc:
- procesul verbal de recunoastere a terenului încheiat între reprezentantii beneficiarului si
executant, în care se descrie amplasamentul, în doua exemplare, la scarile 1:1000 sau
1:2000, în funtie de întinderea zonei;
- descrierea hotarului si identificarea vecinilor – pentru fiecare vecin se vor întocmi:
- schita de vecinatate, în trei exemplare, la scarile 1:500 sau 1:1000, în functie de
lungimea tronsonului de hotar, pe care vor fi trecute toate punctele de frângere ale
hotarului; în cazul în care nu exista imprejmuire sau limita este constituita din detalii
naturale sau artificiale (firul unei ape curgatoare, liziere de paduri, drumuri, cai
ferate, canale, diduri, santuri etc.) punctele de frângere de pe linia de hotar se vor
borna;
- numele persoanei fizice vecine sau denumirea persoanei juridice vecine;
- descrierea topografica pentru fiecare punct de frângere care este bornat;
- procesele verbale de vecinatate, între beneficiar si fiecare vecin, întocmite în trei exemplare
(câte un exemplar la partile interesate si un exemplar la dosarul lucrarii).
· Masuratorile în teren, pentru determinarea punctelor de pe limitele stabilite se fac din punctele
retelei de ridicare care, la rândul ei, se va proiecta si realiza sprijinita pe punctele retelei
planimetrice si altimetrice de stat. Proiectarea retelei de ridicare se va face astfel încât punctele ei
sa serveasca atât la ridicarea punctelor de detaliu de pe monument si a limitelor sale, cât si la
urmarirea comportarii în timp a monumentului istoric. Masuratorile pentru ridicarea detaliilor se

vor face cu metodele, instrumentele si preciziile prevazute în Normele de specialitate elaborate
pâna la data respectiva.
· Numerotarea cadastrala va fi preluata de la cadastrul general sau de la sistemele informationale de
specialitate (pentru imobile, elemente liniare, parcele cu simbolurile categoriilor de folosinta etc.),
în care monumentele istorice se gasesc ca enclave, dupa care se va continua cu numerotarea
specifica tip documentatie patrimoniu, prin care se pun în evidenta zonele ocupate de diferitele
elemente componente ale bunului imobil clasat în Lista monumentelor istorice, si anume:
- suprafete libere (Sl);
- suprafata aferenta cailor de transport rutier (Str);
- suprafata cailor de transport feroviar (Stf);
- suprafata aferenta retelelor edilitare supraterane si subterane (Sr);
- suprafata ocupata de cladiri (Sc);
- suprafata aferenta ruinelor subterane (Srs);
- suprafata ocupata de elemente hidrografice - râuri, canale, (Sh);
- suprafata zonelor de servitute, impuse de existenta monumentului (Ss);
- suprafete ale categoriilor de functionalitate (Scf).
· Planul cadastral se întocmeste la scara 1:500 sau 1:1000, aleasa astfel încât monumentul istoric sa
încapa pe o singura foaie de plan. Continutul sau porneste de la continutul planului cadastral de
baza, la care se adauga elementele specifice, respectiv: semnele conventionale pentru marcarea
monumentulului istoric, ansamblului sau sitului, zonele de protectie ale acestora, zonele
urbanistice cu rezervatii de arhitecturi si urbanism reprezentate prin semne conventionale;
suprafata ocupata de cladiri, ruine etc., suprafata aferenta ruinelor subterane trecuta în interiorul
perimetrului marcat prin semne conventionale etc. Planul cadastral poate fi realizat în forma
analogica sau digitala. Planul cadastral digital va fi structurat pe straturi, conform criteriilor de
departajare a parcelelor descrise mai sus, iar fiecare parcela va fi descrisa ca un poligon. Culegerea
datelor în teren, pentru întocmirea planului digital, se va face astfel încât sa se asigure obligatoriu
continutul planului cadastral analogic la scala 1:500.
Documentatia care se preda beneficiarului:
· tema lucrarii si avizul de începere a lucrarii din partea ANCPI, pentru lucrarile de interes national, sau a OCPI pentru cele de interes local;
· memoriul tehnic, întocmit împreuna cu specialistii Ministerului Culturii si Cultelor;
· schita retelei de sprijin si de ridicare, inventarele cu coordonatele punctelor retelei de sprijin, de ridicare si
ale punctelor radiate, precum si descrierile topografice, ale punctelor retelei de sprijin si de ridicare;
· tabele cu ariile suprafetelor conform categoriilor din planul cadastral digital;
· fisele bunurilor imobile cu continut specific cadastrului general;
· fisele bunurilor imobile cu continut specific sistemului informational;
· fisele monumentelor arheologice;
· registrul cadastral centralizator al monumentelor istorice (monument, ansamblu, sit istoric);
· registrul cadastral al proprietarilor si indexul alfabetic, conform normelor ANCPI;
· planul cadastral în forma analogica si digitala;
· procesele verbale de vecinatate;
· datele si procesul verbal de verificare interna a lucrarii;
· procesul verbal de receptie a lucrarii.
Verificarea si receptia lucrarilor sistemului informational al monumentelor istorice
Verificarea se face de catre OCPI, cu respectarea normelor si regulamentelor în vigoare, iar receptia
lucrarii se va face de catre o comisie numita de beneficiar.