Sistemul Informational Industrial

Generalitati Cadastru Industrial

Pentru domeniul industrial, precum si al exploatarii resurselor energetice si minerale se pot realiza sisteme informationale în functie de gradul dezvoltarii economice si de interesul pentru evidente informatizate ale bunurilor imobile. În România exista în acest moment sistemul informational al industriilor, al fondului minier, al fondului petrolier si al fondului energetic, sub autoritatea Ministerului Economiei. Evidentele de specialitate enumerate au abordari comune în desfasurarea lucrarilor, dar si particularitati specifice. Au la baza o legislatie specifica si metodologii de lucru (aprobate sau în proiect), elaborate cu respectarea normelor ANCPI.
Caracteristic acestor sisteme informationale este faptul ca imobilele care le apartin sunt dispersate în
diferite teritorii administrative, ca enclave sau ca fâsii de teren (parcuri industriale, perimetre de prospectiuni si/sau de exploatare, coridoare de lucru si de siguranta, etc.). Bunurile imobile, proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, care sunt situate în aceste zone sunt  concesionate, administrate sau închiriate, prin încredintare de catre Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala (ANDR) unor persoane juridice române (regii autonome abilitate) sau straine.
Delimitarea acestor amplasamente are loc la introducerea cadastrului general în fiecare teritoriu
administrativ, sau odata cu introducerea sistemelor informationale de specialitate (imobiliar-edilitar, agricol, silvic, etc.), când acestea se executa înainte de introducerea cadastrului general. Daca niciuna din  situatiile prezentate nu este realizata, trebuie sa se execute direct sistemul informational din domeniul industrial. Un rol important îl are activitatea de documentare asupra lucrarilor geotopografice si cadastrale
executate, a materialelor cartografice si juridice, din aceste zone, pentru a reduce la minimum cheltuielile de introducere a sistemului informational de specialitate.

Cadrul legislativ Cadastru Industrial

Legislatia de referinta pe baza careia se realizeaza sistemul informational al domeniului industrial
cuprinde urmatoarele acte normative:
· Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati
comerciale, cu modificarile ulterioare;
· Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991;
· Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;
· Ordonanta Guvernului nr.15/1993 privind unele masuri pentru restructurarea activitatii regiilor autonome,cu modificarile ulterioare;

Etapele care se parcurg la introducerea sistemelor informationale din domeniul industrial
Introducerea sistemelor informationale din domeniul industrial se poate realiza fie odata cu
realizarea lucrarilor pentru introducerea cadastrului general, pentru teritoriul administrativ respectiv, fie odata cu introducerea evidentelor informationale de specialitate: imobiliar, edilitar, agricol, silvic, pe teritoriul administrativ, fie separat, ca un sistem informational independent, când se executa înaintea
introducerii cadastrului general sau a evidentelor de specialitate mentionate.

Etape care se realizeaza în cadrul lucrarilor de cadastru general

Daca se introduce cadastrul general pe un teritoriu administrativ se pun în evidenta si bunurile
imobile apartinând sistemelor informationale de specialitate din domeniul fondului industrial. Limitele
amplasamentelor se stabilesc indirect, prin punerea în evidenta a imobilelor cu care acestea se învecineaza.
Numerotarea lor cadastrala este facuta în cadrul cadastrului general, odata cu numerotarea celorlalte bunuri
imobile. Suprafetele sunt determinate si verificate pe categorii de folosinta în cadrul cadastrului general.
Elementele care sunt furnizate de catre cadastrul general si sunt obligatoriu preluate de catre evidentele
specialitate din domeniul industrial sunt categoria de folosinta, numerele cadastrale si administratorii, cei care au în concesiune sau în chirie aceste bunuri imobile.

Daca lucrarile sistemelor de specialitate din domeniul industrial se executa înaintea introducerii
cadastrului general, sau înaintea introducerii altor sisteme informationale de specialitate, ele vor începe cu operatiunea de delimitare a amplasamentelor pe care sunt situate bunurilor imobile care le apartin.
Etape care se realizeaza în cadrul lucrarilor sistemelor informationale din domeniul industrial
În cazul în care nu este introdus cadastrul general sau alte sisteme informationale (ale fondurilor
imobiliar-edilitar, agricol, silvic, apelor) etapele care se parcurg sunt: documentarea si întocmirea proiectului tehnic de executie, delimitarea amplasamentelor pe care se gasesc bunurile imobile apartinând fondului industrial, stabilirea categoriei de folosinta si administratorilor acestor bunuri, executarea masuratorilor  si intocmirea documentatiei cadastrale.
Catre OCPI se transmit date1e care intereseaza cadastrul general: pozitia, forma, suprafata, folosinta
si proprietarii sau administratorii imobilelor acestui fond.