Sistemul Informational Agricol

Generalitati Cadastru Agricol

Pentru a putea sa devina eficiente societatile comerciale de stat si private din agricultura,
precum si asociatiile proprietarilor agricoli sunt obligate sa întreprinda în permanenta masuri de
modernizare si specializare a productiei, dar si de folosire rationala a suprafetelor de teren destinate
culturilor agricole, a spatiilor de productie si depozitare, constructiilor hidroameliorative si de
protectie a solului, etc. Aceste cerinte impun cunoasterea amanuntita din punct de vedere cantitativ
si calitativ a pamântului care formeaza capitalul fix de cea mai mare valoare, precum si a
echiparilor cu lucrari de investitii, de productie, protectie etc, ceea ce se realizeaza prin sistemul
informational al fondului agricol.
Dar, executarea sistemului informational de evidenta agricola, alaturi de cadastrul general,
se justifica numai atunci când complexitatea si valoarea obiectivelor de investitii si productie din
perimetrele unitatilor agricole impun o detaliere a continutului de date din documentatiile
cadastrului general (a planurilor si registrelor cadastrului general), ca de exemplu în societatile de
productie si cercetare viticola, în cele pomicole, în perimetrele cu lucrari hidroameliorative pentru
orezarii si culturi de legume, sere.
Spre deosebire de cadastrul general, care se organizeaza pe unitati administrativ-teritoriale,
sistemul informational al fondului agricol se organizeaza numai pe unitati agricole izolate sau pe
complexe de mai multe unitati agricole (pe podgorii, bazine pomicole, sisteme hidroameliorative de
orezarii, statiuni de cercetare agricola etc.). Din punct de vedere oficial, documentele sistemului
informational al fondului agricol produc date valabile numai pentru beneficiarul si executantul
acestora, nu si pentru autoritatile administrativ-teritoriale si de stat care folosesc numai datele
cadastrului general.
Pentru întocmirea proiectelor de organizare a teritoriului pe unitati agricole sau pe complexe
pe mai multe unitati, (bazine, sisteme hidroameliorative, statiuni) existenta prealabila a sistemului
informational al fondului agricol se impune de la sine, dupa cum, actualizarea acestui sistem de
evidenta se impune ca necesitate dupa terminarea aplicarii pe teren a proiectelor de organizare a
teritoriului.
Pentru exemplificarea deosebirilor dintre continutul datelor reprezentate pe planurile
cadastrale ale sistemului de evidenta agricola si ale cadastrului general, în figura de mai jos este
aratata aceeasi portiune de teren dintr-o unitate cu profil viticol (la scara 1: 5000 si respectiv scara
1:2000).
Scarile de întocmire ale planurilor topografice destinate SIF agricol sunt de regula mai mari
decât ale celor utilizate - pentru aceeasi zona - la cadastrul general. Se foloseste de regula scara
1:2000, iar în cazuri speciale, scara 1:1000. Continutul planurilor topografice pentru SIF agricol
trebuie sa fie de regula completat cu relieful terenului reprezentat prin curbe de nivel.
Obligativitatea racordarii cu cadastrul general se refera în principal la corespondenta
perimetrului unitatii agricole, a conturilor tarlalelor si a parcelelor, a drumurilor clasate si de
exploatare agricola, precum si a categoriilor de folosinta ale terenurilor. În cadrul acestor elemente,
SIF agricol are libertatea de a face detalierea patrimoniului funciar pe subcategorii de folosinta si în
cadrul acestora pe categorii de culturi, soiuri, lucrari de investitii si de productie specifice, lucrari de
cartare agrochimica, etc.
În prezent parcelele agricole se pot identifica prin:
- planuri ale parcelelor puse în posesie, cu proprietari sau detinatori identificati, rezultate ca
urmare a aplicarii Legii nr. 18 / 1991;
- planuri cadastrale (întocmite la scarile 1:2000, 1:5000, 1:10000) si registrele cadastrale,
detinute de catre oficiile judetene de cadastru, ce constituie baza de date alfanumerica si grafica,
actualizata partial prin aplicarea Legii nr. 18 / 1991;
- documentatiile cadastrale, întocmite pentru acordarea numarului cadastral provizoriu, necesare
pentru înscrierea în Cartea Funciara, conform Legii nr. 7 / 1996 a cadastrului si publicitatii
imobiliare;
- registrul agricol – care contine date, bazate pe declaratiile sub semnatura proprie ale
proprietarilor sau detinatorilor, privitoare la suprafetele de teren detinute si categoriile de
folosinta ale acestora, modul de detinere (în proprietate, în arenda, sub forma de actiuni,
concesionare, etc.). Datele centralizate pe comune se confrunta cu datele detinute de catre
oficiile judetene de cadastru pentru întocmirea anuala a situatiei statistice a terenurilor.