Sistemul Informational MAI

Generalitati Cadastru Fondului destinat structurilor Ministerului Afacerilor Interne

Definitie, obiect, scop
Sistemul informational al imobilelor aflate în administrarea Ministerului Administratiei
si Internelor se organizeaza ca subsistem de evidenta si inventariere sistematica a acestora, cu
respectarea normelor tehnice elaborate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara,
denumita în continuare ANCPI, si a datelor de baza din cadastrul general. Pentru imobilele aflate în
administrarea MAI se organizeaza cadastrul intern, format din datele si documentele cuprinse în
dosarele de cadastru intern, registre si aplicatii informatice.
Obiectul acestei evidente de specialitate îl constituie imobilele din domeniul public sau
privat al statului aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor prin unitatile de
administrare.
Evidenta imobilelor utilizate de structurile MAI pe baza unor documente legale perfectate
între unitatea utilizatoare si alti proprietari sau institutii - contract de închiriere, contract de
concesiune, protocoale, conventii - se organizeaza separat.
Scopul lucrarilor sistemului informational al domeniului administratiei si internelor,
denumit în metodologia de realizare cadastru intern, consta în inventarierea imobilelor pentru
furnizarea de date reale, corelarea documentelor acestui sistem informational special cu
documentele cadastrului general, realizarea unei banci de date cu imobilele detinute de MAI.
Termenii utilizati în continuare au urmatorul înteles:
- unitate de administrare a unui imobil - ordonatorul de credite care are înscris în evidenta
contabila imobilul detinut pe baza documentelor legale de preluare în folosinta;
- utilizator de imobil - structura Ministerului Administratiei si Internelor care utilizeaza, pe baza
unor documente legale, imobile sau spatii din acestea, care apartin altui proprietar sau unitati de
administrare.

Cadrul legislativ Cadastru Fondului destinat structurilor Mnsterului Afacerilor Interne

La baza introducerii acestei evidente de specialitate si a executarii lucrarilor lui stau urmatoarele acte
normative:
· Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata;
· Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si
completarile ulterioare;
· Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare;
· Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 428/2007 pentru aprobarea Precizarilor privind
inventarierea bunurilor din domeniul public al statului;
· Regulamentul privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în
cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate
Imobiliara nr. 634/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
· Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin
Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006, cu
modificarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare;
· Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului
Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008;
· Instructiunile nr. 549 din 18/07/2008 privind organizarea cadastrului pentru structurile din Ministerul
Administratiei si Internelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 582 din 01/08/2008.

Cadastrul intern este format din documentele cuprinse în dosarele de cadastru intern,
registrele si aplicatiile informatice. Structura si continutul documentatiei de cadastru se realizeaza în
conformitate cu prevederile Regulamentului privind continutul si modul de întocmire a
documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului
general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006.
În registre sunt trecute date sintetice, referitoare la situatia juridica si tehnica a imobilelor,
care permit identificarea rapida a acestora. Registrele se întocmesc de catre specialistii serviciului
patrimoniu imobiliar la Directia generala management logistic si administrativ pentru toate
imobilele aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, precum si la fiecare
unitate de administrare pentru imobilele folosite în mod direct de aceasta, de serviciile similare.
La nivelul ordonatorilor secundari de credite care au în subordine ordonatori tertiari de
credite se cuprind în registru si imobilele folosite în mod direct de acestia.
Baza de date redactata se arhiveaza si sub forma de înregistrari pe suporturi accesibile
echipamentelor de prelucrare automata a datelor, prin implementarea aplicatiilor informatice,
special elaborate în acest sens, a caror evidenta se tine potrivit prevederilor legale în domeniul
protectiei informatiilor clasificate.