Sistemul Informational al Industriilor

Generalitati Cadastru Fondului Industriilor

Definitie, obiect, scop
Sistemul informational al fondului industriilor este un subsistem al cadastrului general prin care
se realizeaza inventarierea, tinerea la zi si evidenta sistematica a bunurilor imobi1e care se gasesc în zone cu regim de parc industrial, din punct de vedere cantitativ, calitativ si juridic, reprezentarea lor pe planurile cadastrale si înscrierea lor în documentele cartii funciare.
Parcul industrial este aria strict delimitata teritorial, în perimetrul careia se desfasoara activitati
investitionale, de productie industriala si de servicii, într-un regim de facilitati specifice (art.2 din HG. nr. 134/2000). Legea parcurilor industriale prevede pentru investitori scutirea de impozitul pe imobile datorat administratiilor locale. Drept exemple de succes, cu dezvoltare rapida în ultimii ani, pot fi date urmatoarele locatii: Ploiesti, Brasov, Craiova, Satu Mare, Jucu Cluj, Plopeni, Moreni, Aiud, Freidorf Timisoara, Bacau, Arad, etc. Activitatile care se desfasoara într-un parc industrial pot avea un anumit specific zonei sau caracteristici ale unui domeniu, în alte situatii activitatile sunt diversificate, enumerarea de mai jos detaliind un posibil caz :
· activitati specifice societatilor, administratiei si organizarii parcului industrial;
· activitati ale organizatiilor economice si patronale;
· servicii de paza si securitate (inclusiv prezentare de înregistrari video);
· servicii de salubritate (gama completa);
· servicii de amenajare si întretinere spatii verzi;
· servicii de comunicatii si informatice (inclusiv Internet);
· servicii de protocol (se ofera spatii, cât si facilitatile aferente);
· servicii de transport al salariatilor;
· baza de date privind personalul interesat de angajari în parcul industrial;
· servicii pentru investitorii din parc;
· furnizarea de energie electrica, gaze naturale, apa, canalizare;
· întretinerea drumurilor si cailor de acces;
· întocmirea de documentatii cadastrale.

Terenul aferent parcului trebuie sa aiba acces la drum national sau european, o suprafata de cel putin
10 hectare si sa se afle în proprietatea sau în folosinta institutiei care solicita titlul de parc industrial, pe cel putin 30 de ani. Parcurile se constituie pe terenuri libere de orice sarcini si care nu fac obiectul unor  litigii în curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia lor juridica. Titlul de parc  industrial se acorda prin ordin al ministrului dezvoltarii.
Obiectul sistemului informational al industriilor îl constituie bunurile imobile din zonele cu regim de
parc industrial, care sunt utilizate pentru fabricarea produselor industriale si a produselor de consum
(ateliere, hale industriale, cladiri administrative si sociale, depozite, furnale, cosuri de fum, turnuri de racire etc.), aleile si spatiile de transport, precum si retelele edilitare care le deservesc (retele de apa industriala si potabila, de canalizare, de telefoane, de termoficare, electrice, conducte pentru transport combustibil lichid.
Scopul realizarii lucrarilor acestei evidente de specialitate îl constituie delimitarea incintelor
industriale, determinarea cantitativa si calitativa a bunurilor imobile din cadrul acestor incinte si
reprezentarea lor pe planurile cadastrale, transmiterea catre cadastrul general a tuturor schimbarilor
intervenite în forma, marimea si situatia juridica a bunurilor imobile apartinând acestui fond. Se întocmeste o baza de date cu toate bunurile imobile apartinând fondului industriilor, care sta la baza elaborarii de  strategii si programe pentru dezvoltarea industriala a tarii, pentru protectia mediului etc. Se întocmesc documentele necesare pentru înscrierea în cartea funciara în vederea realizarii publicitatii imobiliare.

Cadrul legislativ Cadastru Fondului Industriilor

La baza executarii lucrarilor sistemului informational al industriilor legi si acte normative:
· Legea privind regimul parcurilor industriale nr. 134/2000;
· Hotarârea de Guvern nr. 468/1998 privind modificarea si completarea H.G. nr. 834/1991;
· Hotarârea de Guvern nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor si modificarea capitalului social;
· Hotarârea de Guvern nr. 978/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru
Dezvoltare Regionala (ANDR), completata în 1998 si modificata în anul 2000;
· Metodologia de executare a lucrarilor cadastrului industriilor.
Documentarea, realizarea proiectului executie, a retelelor de sprijin si de ridicare, masuratorile
pentru ridicarea detaliilor, întocmirea planurilor cadastrale sunt operatii de birou si de teren care se executa asemanator cu lucrarile altor sisteme informationale.