Teren agricol

Documentatie pentru scoaterea din circuitul agricol

  EXTRAVILAN

 1. cererea pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol, din partea beneficiarului sau a proprietarului, după caz;
 2. extrasul de carte funciară pentru informare;
 3. copia actului de proprietate sau a altui act de deţinere valabil încheiat (de exemplu: contract de concesiune, arendă, închiriere), însoţit de acordul proprietarului;
 4. documentaţia cadastrală;
 5. certificatul de urbanism, însoţit de planul de situaţie şi de planul de încadrare în zonă; planul de situaţie va evindenţia suprafaţa propusă pentru scoaterea din circuitul agricol;
 6. documentaţia pentru încadrarea terenului în clase de calitate;
 7. expertiza de evaluare a terenurilor efectuată de evaluatori atestaţi de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
 8. copii ale documentelor de plată a taxelor de protecţie la Fondul de ameliorare a fondului funciar, virate în conturile Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
 9. avizul de principiu favorabil al consiliului local pentru extinderea intravilanului
 10. avizul Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare;
 11. avizul Direcţiei consolidarea proprietăţii, reforma structurilor de exploatare şi conservarea solurilor şi/sau al Direcţiei generale implementare politici sectoriale şi de piaţă
 12. memoriul tehnic al lucrării, în care se descrie obiectivul de investiţii.

INTRAVILAN

 1. cererea pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol, din partea beneficiarului sau a proprietarului, după caz;
 2. extrasul de carte funciară pentru informare;
 3. copia actului de proprietate sau alt act de deţinere valabil încheiat (de exemplu: contract de concesiune, arendă, închiriere), însoţit de acordul proprietarului;
 4. documentaţia cadastrală;
 5. certificatul de urbanism, însoţit de planul de încadrare în zonă şi de planul de situaţie în care se evidenţiază suprafeţele solicitate pentru scoaterea din circuitul agricol;
 6. avizul Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare.