Punerea în posesie

Punerea în posesie

(Conform Hotararea de Guvern nr.890 din 2005 Capitolul 5 )

Art. 33. - (1) Delimitarea şi parcelarea pe proprietari se fac pe baza hărţilor şi planurilor de situaţie la zi din cadrul actualei unităţi administrativ-teritoriale.

(2) La parcelarea terenului în sisteme de irigaţii se va ţine seama de metoda de udare cu echipamentele existente şi de prevederile regulamentelor de exploatare pentru utilizarea corectă şi raţională a acestora.

(3) Astfel, în cazul irigaţiilor prin aspersiune la care se folosesc echipamente de udare cu mutare manuală, la stabilirea loturilor de teren se va lua în considerare unitatea de suprafaţă deservită de un hidrant.

(4) La stabilirea limitelor loturilor se recomandă ca latura mică să fie pe antenă, latura mare să fie egală cu lungimea aripii de ploaie, iar suprafaţa parcelei să coincidă cu suprafaţa deservită de o aripă de ploaie sau cu un multiplu al acestei suprafeţe.

(5) Pentru proprietăţile de mici dimensiuni utilizarea raţională a sistemului de irigaţii, respectiv a suprafeţei deservite de un hidrant, presupune gruparea mai multor proprietari cu acces la sursa de apă.

(6) Pentru suprafeţele prevăzute să fie irigate prin scurgere la suprafaţă (brazde, fâşii) se vor avea în vedere orografia terenului, posibilitatea aplicării udării pe întreaga suprafaţă şi, respectiv, modalităţile de evacuare a apei în exces.

(7) Pe terenurile amenajate cu lucrări de desecare-drenaj, la stabilirea proprietăţilor se vor lua în considerare limitele obligatorii (canale, drumuri de exploatare) care să asigure atât exploatarea agricolă, cât şi întreţinerea lucrărilor hidroameliorative.

(8) Pe terenurile în pantă, la parcelare se va avea în vedere respectarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului existente (terase, banchetă, benzi înierbate, reţeaua de regularizare a scurgerii apei de pe versanţi, drumuri agricole şi alte lucrări).

(9) Când nu sunt executate lucrări de combatere a eroziunii solului delimitarea parcelelor se va face, pe cât posibil, cu latura lungă în sensul curbelor de nivel, astfel încât să permită executarea lucrărilor de pregătire a solului pentru însămânţări, precum şi întreţinerea culturilor prăşitoare pe direcţia curbelor de nivel, în scopul prevenirii şi combaterii eroziunii solului.

(10) Delimitarea zonelor de protecţie aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, inclusiv celor de gospodărire a apelor, se va face cu respectarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform normelor legale în vigoare.

Art. 34. - (1) Punerea în posesie cu terenuri agricole a persoanelor îndreptăţite, pe bază de măsurători topografice, se va efectua în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către specialişti în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătăţiri funciare şi cadastru general. În situaţia în care volumul lucrărilor depăşeşte posibilităţile de lucru ale comisiei, acestea se pot executa prin prestări de servicii de către specialişti în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătăţiri funciare şi cadastru general ai agenţilor economici. Persoanele care au formulat plângeri la judecătorie vor fi puse de către comisii, în posesie, provizoriu, cu suprafeţele stabilite pe baza hotărârii comisiei judeţene, până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.

După pronunţarea hotărârii judecătoreşti, punerea în posesie se va face ţinându-se seama de dispoziţiile acesteia.

(2) În cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente ale proprietarilor deposedaţi, iar proprietarii vecini recunosc limitele acestor proprietăţii pe toate laturile, comisia locală ia act de recunoaşterea reciprocă a limitelor proprietăţii, formulată în scris, întocmeşte planurile parcelare şi înaintează în termen de 10 zile documentaţia comisiei judeţene sau prefectului pentru validare şi, respectiv, pentru eliberarea titlurilor de proprietate.

(3) Din rezerva constituită potrivit legii comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale vor putea atribui în completare terenuri, dacă din hotărârea judecătorească rezultă aceasta.

(4) Punerea în posesie se face prin întocmirea procesului-verbal, conform machetelor prevăzute în anexa nr. 19, şi prin semnarea acestuia. Un exemplar al procesului-verbal se înmânează proprietarului împreună cu schiţa terenului.

(5) În acest scop autorităţile comunale şi orăşeneşti ale administraţiei publice locale vor încunoştinţa în scris, cu confirmare de primire, persoanele care au domiciliul în localitate sau în alte localităţi şi cărora li s-a restabilit dreptul de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea în posesie. Pentru persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în localitate autorităţile comunale şi orăşeneşti ale administraţiei publice locale vor afişa la sediul lor data punerii în posesie, utilizând totodată orice alte mijloace de comunicare.

(6) Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitate de a se prezenta la data punerii în posesie pot împuternici prin procură specială şi autentică, cu menţiunea expresă "Pentru punere în posesie", alte persoane, care vor semna procesul-verbal de luare în primire a terenului.

(7) La înmânarea titlurilor de proprietate cheltuielile ocazionate de expedierea încunoştinţărilor vor fi achitate, pe bază de chitanţă, de persoanele care primesc titlurile.

(8) Marcarea parcelelor se face prin ţăruşi sau borne care se asigură de fiecare proprietar.

Art. 35. - (1) În temeiul art. III alin. (11) din Legea nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile locale, în termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, vor sesiza comisiile judeţene asupra cazurilor de acte administrative prin care au fost trecute în domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în termen legal.

(2) Comisia judeţeană reanalizează aceste cereri şi în cazul în care hotărăşte reconstituirea dreptului de proprietate fostului proprietar eliberează acestuia titlul de proprietate.

Art. 36. - (1) Pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie şi schiţele terenurilor, comisia judeţeană emite titlurile de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 20. Documentaţiile se trimit în două exemplare, dintre care unul se reţine şi se depozitează la arhiva oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară. Formularele cuprinzând titlul de proprietate se tipăresc pe hârtie specială format A3, ca imprimat cu regim special, în carnete a câte 100 de file. Acestea se vor tipări prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor şi se vor difuza comisiilor judeţene în funcţie de necesităţi. Titlul de proprietate pentru cetăţenii în viaţă se emite persoanelor îndreptăţite (soţ, soţie), iar pentru moştenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au aparţinut autorului lor, în care se nominalizează toţi solicitanţii îndreptăţiţi, urmând ca pentru ieşirea din indiviziune, ulterior, aceştia să procedeze potrivit dreptului comun. Titlul de proprietate se completează cu tuş negru şi se numerotează începând de la nr. 1 în fiecare judeţ. În titlu se vor înscrie numele şi prenumele titularului, precum şi iniţiala tatălui. În cazul în care alături de soţul supravieţuitor vin la moştenire şi alţi moştenitori, potrivit celor prevăzute la art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la rubrica "Prin reconstituirea dreptului de proprietate" se înscrie suprafaţa atribuită persoanelor care au deţinut terenuri în proprietate sau, după caz, moştenitorilor acestora, precum şi în cazurile prevăzute la art. 22 din aceeaşi lege.

(2) Titlul de proprietate se semnează de prefect, secretarul general al instituţiei prefectului, ca secretar, şi de directorul general al oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară. Părţile detaşabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, după care le vor înmâna sub semnătură titularilor, iar partea nedetaşabilă (cotorul) a titlului de proprietate se reţine şi se depozitează la arhiva oficiului judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară.

(3) În acest sens comisiile vor întocmi un registru care va cuprinde numele şi prenumele titularului, numărul titlului de proprietate şi semnătura primitorului.

(4) Formularele de titluri de proprietate existente se vor adapta în mod corespunzător.

(5) Titlurile de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie în baza prevederilor legilor fondului funciar se vor completa şi se vor elibera după pronunţarea hotărârii judecătoreşti irevocabile.

(6) Procedura privind delimitarea, întocmirea planului parcelar, punerea în posesie şi emiterea titlului de proprietate pentru terenurile forestiere solicitate în baza prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se face conform dispoziţiilor cap. VIII.

(7) În cazul pierderii sau distrugerii titlului de proprietate se pot elibera duplicate, sub condiţia publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a declaraţiei de pierdere sau distrugere, şi purtării menţiunii "duplicat", după încunoştinţarea scrisă a comisiei judeţene.

(8) Titlurile de proprietate se vor emite şi în favoarea proprietarilor care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate, conform art. 27, alin. (21) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Celelalte dispoziţii din prezentul regulament se vor aplica în mod corespunzător.

Art. 37. - În situaţia în care mai rămân terenuri neatribuite, comisia le va delimita pe planul cadastral şi dacă nu vor fi solicitate de către alte comisii locale în baza art. 10 din Regulament, le va preda consiliului local în administrare, urmând să fie folosite în conformitate cu prevederile legii. Înscrierea acestor suprafeţe se va face potrivit anexei nr. 17. De asemenea, va delimita şi va marca pe plan şi în teritoriu terenurile societăţilor comerciale, ale asociaţiilor de tip privat, izlazurile comunale şi terenurile cu vegetaţie forestieră atribuite proprietarilor care au solicitat restituirea acestora în condiţiile prevăzute de lege. Totodată va delimita şi va marca pe plan şi în teritoriu suprafaţa ce se va atribui în folosinţă, care se predă consiliului local.

Art. 38. - După punerea în posesie a tuturor proprietarilor oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară va redacta un plan de situaţie cu noua parcelare a teritoriului şi cu numerotarea topografică corespunzătoare, în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la acesta, iar unul se predă cu proces-verbal consiliului local al comunei, oraşului sau municipiului.